ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางกฤษณา ตันศราวุธ
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสุธาทิพย์ นนท์สกุล ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายวิฑูรย์ ไตรมงคลวิวัฒน์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ คชอัมพล
ครู คศ.3

นายปิยะ เกิดโภคา

นางวราภรณ์ สุวรรณรังษี