ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางกฤษณา ตันศราวุธ
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.5/3

นางจุฑามาศ พุ่มสุข
ประจำชั้น ป.5/1

นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล
ประจำชั้น ป.5/2

นางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
ประจำชั้น ป.5/4

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ประจำชั้น ป.5/5

นางสาวสุจารีย์ จำรุญศรี
ประจำชั้น ป.5/6

นางสุธาทิพย์ นนท์สกุล ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครูพิเศษ

นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครูพิเศษ

นางสาววราภรณ์ สุวรรณรังษี
ครูพิเศษ

นายวัฒนา สุภาษร
ครูพิเศษ