ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางกฤษณา ตันศราวุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสุธาทิพย์ นนท์สกุล ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางวราภรณ์ คชอัมพล
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ สุวรรณรังษี
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ พุ่มสุข
ครู คศ.3

นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจารีย์ จำรุญศรี
ครูผู้ช่วย