ครูประถมศึกษาปีที่5

นายวัฒนา สุภาษร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0912581334
อีเมล์ : aa.np1wattana@gmail.com

นางจุฑามาศ พุ่มสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0871174173
อีเมล์ : jutamas4173@gmail.com

นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0864456599
อีเมล์ : assharawan@gmail.com

นางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 089-2690941
อีเมล์ : Krutom-Nantawan@Outlook.co.th

นางสาวสุจารีย์ จำรุญศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางกฤษณา ตันศราวุธ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-8264255

นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครู คศ.1

นายชวรัตน์ จีนประสพ
ครูผู้ช่วย

นายธีระ คำพุ่ม
ครูผู้ช่วย