ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางกฤษณา ตันศราวุธ
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.5/3

นางจุฑามาศ พุ่มสุข
ประจำชั้น ป.5/1

นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล
ประจำชั้น ป.5/2

นางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
ประจำชั้น ป.5/4

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ประจำชั้น ป.5/5

นางสาวสุจารีย์ จำรุญศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครูพิเศษ

นายวัฒนา สุภาษร
ครูพิเศษ

นายชวรัตน์ จีนประสพ
ครูพิเศษ

นายธีระ คำพุ่ม
ครูพิเศษ