ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางกฤษณา ตันศราวุธ
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสุธาทิพย์ นนท์สกุล ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวนันทวรรณ สุ่มเมือง
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ คชอัมพล
ครู คศ.3

นายปิยะ เกิดโภคา
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ สุวรรณรังษี
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ พุ่มสุข
ครู คศ.3

นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครูผู้ช่วย