กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0616482337
อีเมล์ : Rungtiwam2505@gmail.com

คุณครูเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0926059307
อีเมล์ : penlak2507@gmail.com

คุณครูทองแท้ มณีรุ่ง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817032911
อีเมล์ : nak4912@gmail.com

คุณครูสุนิสา ปานหิรัญ
ครู คศ.3

คุณครูอรกานต์ วิระกา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0922480642
อีเมล์ : w.orakan19888@gmail.com

คุณครูรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 092-5563954

คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0967028889
อีเมล์ : kannanatauy5004@gmail.com

คุณครูนันทวรรณ สุ่มเมือง
ครู คศ.3