ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

คุณครูสาวณัฐชนา ตุลาทอง
ครู คศ.1

คุณครูทองแท้ มณีรุ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

คุณครูสุนิสา ปานหิรัญ
ครู คศ.3

คุณครูอรกานต์ วิระกา
ครู คศ.2

คุณครูรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูวรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

คุณครูนันทวรรณ สุ่มเมือง
ครู คศ.3