ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประชุมพร นนทเปารยะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486-2498
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชปา ศิริโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2528
ชื่อ-นามสกุล : นางวิจิตรา น้ำเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2534
ชื่อ-นามสกุล : นางเสมอพร ใจประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายรวิ ศุขกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม เตียประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวิทย์ เจียมจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน ตุลาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
เบอร์โทรศัพท์ : 0925634979
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน