ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางชญาธร จารุภัทรภักดี
ครู คศ.3

นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3

นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์

นางนิศา คำมั่น

ทองแท้ มณีรุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา