ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.5/7

นางทองแท้ มณีรุ่ง
ประจำชั้น ป.1/7

นางสาวสุรีรัตน์ ปานงาม
ประจำชั้น ป.2/7

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิตานน สมนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์
ประจำชั้น ป.4/7

นางสาวปรียาลักษณ์ เจริญวารี
ประจำชั้น ป.6/7

นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นางสาวอรุณี อุดหนุน
ครูพิเศษ