ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางชญาธร จารุภัทรภักดี
ครู คศ.3

นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3

นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์

นางนิศา คำมั่น
ครู คศ.3

นางทองแท้ มณีรุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา