ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าโครงการ วิทย์-คณิต (sms)

นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.2

นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3

นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์

นางทองแท้ มณีรุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ ปานงาม

นางสาวปรียาลักษณ์ เจริญวารี

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิตานน สมนวล