โครงการ คณิต-วิทย์ (sms)

นางทองแท้ มณีรุ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าโครงการ คณิต-วิทย์ (sms)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 081-7032911
อีเมล์ : nak4912@gmail.com

นางสาวสุรีรัตน์ ปานงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิตานน สมนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0969987292
อีเมล์ : sitanon_ple2534@hotmail.com

นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0982563545
อีเมล์ : i.am.kwankwan11@gmail.com

นางสาวอรุณี อุดหนุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวปรียาลักษณ์ เจริญวารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899058323
อีเมล์ : sureeporn262514@gmail.com

นายสมเกียรติ สุทนต์
อีเมล์ : somkiat.suthon@gmail.com