คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ สละชีพ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตต์ แต่งสมุด
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ รท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบำรุง ปิยาจาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บุญทิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกเฉลียว แสงผึ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรางค์พิมล เผ่าพงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร มนัญตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันธนะ บัวชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย เตือนวชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์บวร กล่อมกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชราภรณ์ มงคลสิทธิ์ศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิยษ์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี