ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางพัชรี ดวงสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.2

นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครู คศ.3

นางธนัญญา มหาภาพ
ครู คศ.3

นางสุมาภรณ์ เจริญตะคุ
ครู คศ.3

นายชัยนันท์ ยิ่งอำนวยรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3

นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ครู คศ.1

นางวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครู คศ.3

นายภานุ เอี่ยมเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภารัตน์ ยาเคน
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม