ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางพัชรี ดวงสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุมาภรณ์ เจริญตะคุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครู คศ.3

นายภานุ เอี่ยมเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภารัตน์ ยาเคน
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม

นางสาวปลายฟ้า วงษ์คำภา
ครู