ครูประถมศึกษาปีที่3

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0860384698
อีเมล์ : tipmaporn@gmail.com

นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมนันยา สืบส่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปาริฉัตร เพ็งบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 092-6059307

นางวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0812939456
อีเมล์ : toowantanee.work@gmail.com

นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครู คศ.3
อีเมล์ : janpinit_vallee@hotmail.com

นายภาณุ เอี่ยมเกตุ
ครู คศ.1