ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
หัวหน้าสายชั้น ครูพิเศษ

นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ประจำชั้น ป.3/1

นางมนันยา สืบส่ง
ประจำชั้น ป.3/2

นางสาวปาริฉัตร เพ็งบุญ
ประจำชั้น ป.3/3

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ประจำชั้น ป.3/4

นางวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครูประจำชั้น 3/5

นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา
ประจำชั้น ป.3/6

นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครูพิเศษ

นายภาณุ เอี่ยมเกตุ
ครูพิเศษ
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุทธิดา บุญเพ็ง
ครูพิเศษ