ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
หัวหน้าสายชั้น ครูพิเศษ

นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ประจำชั้น ป.3/1

นางมนันยา สืบส่ง
ประจำชั้น ป.3/2

นางสาวปาริฉัตร เพ็งบุญ
ประจำชั้น ป.3/3

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ประจำชั้น ป.3/4

นางวันทนีย์ ขันเชื้อ
ประจำชั้น ป.3/5

นางสาวปรายฟ้า วงษ์คำภา
ประจำชั้น ป.3/6

นางพัชรี ดวงสิงห์
ครูพิเศษ

นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครูพิเศษ

นายภานุ เอี่ยมเกตุ
ครูพิเศษ