ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่5

นายบุญธรรม งามระยับ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายสุเทพ เขียวงาม
ครู คศ.2

นางสุนีย์ มากหมู่
ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3

นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวร
ครู คศ.3

นางวิยะดา เขียวขจี ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่5

นางวัชรินทิพย์ นัทธี ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3