ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 5

นายบุญธรรม งามระยับ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางวัชรินทิพย์ นัทธี ครูพิเศษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.1

นางมนันยา สืบส่ง
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี ปลั่งไปล่
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธยาน์ ไพรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ ชุนขุนทด
ครูผู้ช่วย