ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่5

นายบุญธรรม งามระยับ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายสุเทพ เขียวงาม
ครู คศ.2

นางสุนีย์ มากหมู่
ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3

นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวร
ครู คศ.3

นางวัชรินทิพย์ นัทธี ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.1

นางมนันยา สืบส่ง
ครู คศ.3