ครูประถมศึกษาปีที่6

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0801099926

นางสาวช่อลัดดา กลิ่นประทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0806823226
อีเมล์ : Tidaratfc@gmail.com

นางสาวณัฐธยาน์ ไพรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0642750555
อีเมล์ : nutyhaya1a@gmail.com

นางสาวนงลักษณ์ ชุนขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0835573387
อีเมล์ : bdoubleok34@gmail.com

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี ปลั่งไปล่
ครู คศ.1

นายชัยภัทร วทัญญู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0645252529
อีเมล์ : bomchaipat@gmail.com

นางวัชรินทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0817047939
อีเมล์ : Tipnuttee05@hotmail.com