ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

นายบุญธรรม งามระยับ ครูพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ครูพิเศษ

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ประจำชั้น ป.6/1

นางสาวช่อลัดดา กลิ่นประทุม
ประจำชั้น ป.6/2

นางสาวธิดารัตน์ ละออง
ประจำชั้น ป.6/3

นางวัชรินทิพย์ นัทธี
ประจำชั้น ป.6/4

นางรุ่งทิวา มูลละ
ประจำชั้น ป..6/5

นายกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ประจำชั้น ป.6/6

นางสาวณัฐธยาน์ ไพรี
ครูพิเศษ

นางสาวสุมาลี ปลั่งไปล่
ครูพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์ ชุนขุนทด
ครูพิเศษ

นางสาวนันทนี ปาโสม
ครูพิเศษ