ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

นายบุญธรรม งามระยับ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายสุเทพ เขียวงาม
ครู คศ.2

นางสุนีย์ มากหมู่
ครู คศ.3

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3

นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวร
ครู คศ.3

นางวัชรินทิพย์ นัทธี ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ครู คศ.2

นายกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.1

นางมนันยา สืบส่ง
ครู คศ.3

นางสาวสุมาลี ปลั่งไปล่
ครูผู้ช่วย