ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภา บัวรักษ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางลาวัณย์ เหรียญประยูร
ครู คศ.3

นางนันท์นภัส ศรีวะรมย์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ เหรียญประยูร
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ จิตต์จำนง ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวฉวีวรรณ แกมทับทิม ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางขวัญยืน แตงศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาววรรณวิสา คนรู้

นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู คศ.3