ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุภา บัวรักษ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางลาวัณย์ เหรียญประยูร
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ จิตต์จำนง ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวฉวีวรรณ แกมทับทิม ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางขวัญยืน แตงศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาววรรณวิสา คนรู้

นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู คศ.3

นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ครู คศ.3

นางปรีณาภา สมัครค้า
ครู คศ.3

นายภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์