ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่1

นางสุรีรัตน์ จิตต์จำนงค์
ประจำชั้น ป.1/1

นางปรีณาภา สมัครค้า
ประจำชั้น ป.1/2

นางสุนิสา ปานหิรัญ
ประจำชั้น ป.1/3

นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ประจำชั้น ป.1/4

ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ประจำชั้น ป.1/5

นางฉวีวรรณ แกมทับทิม
ประจำชั้น ป.1/6

นายเมทิน นาคำ
ครูพิเศษ

นางสาววรรณวิสา คนรู้
ครูพิเศษ

นางขวัญยืน แตงสาตร์
ครูพิเศษ

นางสาวชุดารัตน์ สุขใจ
ครูผู้ช่วย