ครูประถมศึกษาปีที่1

นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู คศ.3 ครูพิเศษ
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่1
เบอร์โทร : 0922705384
อีเมล์ : sunisa.p1964@gmail.com

นางปรีณาภา สมัครค้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพิชฎา สิงห์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0987456649
อีเมล์ : pitchadanut2557@gmail.com

นางสาวชุดารัตน์ สุขใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 089-4271665

นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 086-0400431
อีเมล์ : chalermsri0431@gmail.com

นางสาวเกตน์นิภา บุญศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางฉวีวรรณ แกมทับทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3 ครูพิเศษ
เบอร์โทร : 0891506992
อีเมล์ : krukobanuban@gmail.com

นางสาววรรณวิสา คนรู้
ครู คศ.2 ครูพิเศษ

นางสาวบุษฎี มานพ
ครู คศ.2 ครูพิเศษ

นางสาววรรณลีวา เรืองวงษ์
ครูพิเศษ