ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่2

นางสุภา บัวรักษ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่2

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุรีรัตน์ จิตต์จำนง ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวฉวีวรรณ แกมทับทิม ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่2

นางขวัญยืน แตงสาตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววรรณวิสา คนรู้
ครู คศ.3

นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครู คศ.3

นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางปรีณาภา สมัครค้า
ครู คศ.3

นางสาวนิภา กุลที
ครูผู้ช่วย