ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่1

คุณครูสุภา บัวรักษ์
ครู คศ.3

นางวิมล สีสอน
ประจำขั้น ป1/1

นางสาวพิชญา สิงห์ทอง
ประจำชั้น ป1/2

นางสาวชุดารัตน์ สุขใจ
ประจำชั้น ป1/3

นางเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ประจำชั้น ป.1/4

นางสาวเกตน์นิภา บุญศิลป์
ประจำชั้น ป1/5

นางฉวีวรรณ แกมทับทิม
ประจำชั้น ป.1/6

นายเมทิน นาคำ
ครูพิเศษ

นางสาววรรณวิสา คนรู้
ครูพิเศษ

นางสุนิสา ปานหิรัญ
ครูพิเศษ

นางปรีณาภา สมัครค้า
ครูพิเศษ