กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

คุณครูวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0812939456
อีเมล์ : toowantanee.work@gmail.com

คุณครูนฤมล ศรีสนพันธุ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0818320713

คุณครูวัชรินทร์ทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3

คุณครูฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3

คุณครูสาวนันธิดา อินทร์จักร์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0825939249
อีเมล์ : nantida3212@gmail.com

คุณครูสุจิตรา วงษ์นิ่ม
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : sujitrawongnim@gmail.com

คุณครูสาววรรณวิสา คนรู้
ครู คศ.1