ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสุรีย์รัตน์ จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3