ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสุรีย์รัตน์ จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3

คุณครูนฤมล ศรีสนพันธุ์
ครู คศ.3

คุณครูวัชรินทร์ทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3

คุณครูบุญธรรม งามระยับ
ครู คศ.3

คุณครูฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3

คุณครูสาวนันธิดา อินทร์จักร์
ครูอัตราจ้าง

คุณครูสุจิตรา วงษ์นิ่ม
ครูอัตราจ้าง

คุณครูสาววรรณวิสา คนรู้
ครู คศ.1

คุณครูประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3