ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูวันทนีย์ ขันเชื้อ
ครู คศ.3

นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสุรีย์รัตน์ จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธุ์
ครู คศ.3

คุณครูวัชรินทร์ทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3

คุณครูสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
ครู คศ.3

คุณครูรณชัย พัฒนเจริญ
ครู คศ.3

คุณครูบุญธรรม งามระยับ
ครู คศ.3

คุณครูฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3

คุณครูสาวนฤมล ศรีสนพันธุ์
ครู คศ.3