ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

คุณครูสุมาลี ปลั่งไปล่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางวัชรินทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4