ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ณัฐเวช ราชบรรเทา
ครู คศ.2

คุณครูปรีณาภา สมัครค้า
ครู คศ.3

คุณครูสาวกัลยารัตน์ สารีคำ
ครู คศ.2

คุณครูนรินทร์พร อุยสกุล
ครูอัตราจ้าง