ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภา บัวรักษ์
ครู คศ.3

นางนันท์นภส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครู คศ.3

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3

นางสาวกฤษณา ขาวใบไม้
ครู คศ.2

นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ
ครู คศ.2