ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3

นางสุภา บัวรักษ์
ครู คศ.3

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3

คุณครูกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3

คุณครูสาวอรุณี อุดหนุน
ครู คศ.3

คุณครูสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์
ครู คศ.3

คุณครูสาวธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.3

คุณครูสาวสุจารีย์ จำรุญศรี
ครู คศ.2

คุณครูสาววรรลีวา เรืองวงษ์
ครูอัตราจ้าง