ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภา บัวรักษ์
ครู คศ.3

นางนันท์นภส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครู คศ.3

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3