ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูสุภา บัวรักษ์
ครู คศ.3

คุณครูกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2

คุณครูทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3

คุณครูอรุณี อุดหนุน
ครู คศ.2

คุณครูช่อทิพย์ แจ้งศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

คุณครูธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.1

คุณครูสุจารีย์ จำรุญศรี
ครู คศ.2

คุณครูวรรลีวา เรืองวงษ์
ครูอัตราจ้าง