ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภา บัวรักษ์
ครู คศ.3

นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์
ครู คศ.3

นางอัญชลี กีรติศาสนติ์
ครู คศ.3

นางนันท์นภส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3

นางสมพร ขึ้นทันตา
ครู คศ.3

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3