กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0970168124
อีเมล์ : nongcanby@gmail.com

คุณครูกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0836172525
อีเมล์ : kamonchanok.maprang@gmail.com

คุณครูทิพย์มาพร บุญส่ง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086-0384698
อีเมล์ : tipmaporn@gmail.com

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0813455060
อีเมล์ : koolchalee23@gmail.com

คุณครูอรุณี อุดหนุน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0905629164
อีเมล์ : tor_arunee@hotmail.com

คุณครูธิดารัตน์ ละออง
ครู คศ.1
อีเมล์ : tidaratfc@gmail.com

คุณครูสุจารีย์ จำรุญศรี
ครู คศ.2

คุณครูช่อทิพย์ แจ้งศิลป์
ครู คศ.2

คุณครูวรรลีวา เรืองวงษ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0930194571
อีเมล์ : wanlee.wa25@gmail.com