ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่2

นางนิลุบล สุดตา
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.2/2

นางชนิกา พันธุรังษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิศา คำมั่น
ประจำชั้น ป.2/3

นางสุดา ขจรศิลป์
ประจำชั้น ป.2/4

นางสาวนิภา กุลที
ประจำชั้น ป.2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางกชนิภา นวลอินทร์
ประจำชั้น ป.2/6

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครูพิเศษ

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธ์ุ
ครูพิเศษ

นางสาวอรกานต์ วิระกา
ครูพิเศษ

นางสาววิภาดา ขำปาน
ครูพิเศษ