ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่2

นางนิลุบล สุดตา
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.2/2

นางชนิภา พันธุรังษี
ประจำชั้น ป.2/1

นางนิศา คำมั่น
ประจำชั้น ป.2/3

นางสุดา ขจรศิลป์
ประจำชั้น ป.2/4

นางสาวนิภา กุลที
ประจำชั้น ป.2/5

นางกชนิภา นวลอินทร์
ประจำชั้น ป.2/6

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครูพิเศษ

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธ์ุ
ครูพิเศษ

นางสาวอรกานต์ วิระกา
ครูพิเศษ

นางจุฑารัตน์ แสนวงศ์
ครูพิเศษ