ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่1

นางนิลุบล สุดตา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่1

นางจุฑารัตน์ แสนวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุดา ขจรศิลป์
ครู คศ.3

นางกชนิภา นวลอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธ์ุ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางอรกานต์ วิระกา
ครู คศ.1

นางชนิภา พันธุรังษี
ครู คศ.3

นางวรนุช วิมลพันธ์ุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอมรา กินจำปา
ครู คศ.3

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3

นางนิศา คำมั่น
ครู คศ.3