ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิลุบล สุดตา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางจุฑารัตน์ แสนวงศ์
ครู คศ.3

นางสุดา ขจรศิลป์
ครู คศ.3

นางกชนิภา นวลอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธ์ุ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางอรกานต์ วิระกา
ครู คศ.1

นางชนิภา พันธุรังษี
ครู คศ.3

นางวรนุช วิมลพันธ์ุ
ครู คศ.3

นางสาวอมรา กินจำปา
ครู คศ.3

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ