ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิลุบล สุดตา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางจุฑารัตน์ แสนวงศ์
ครู คศ.3

นางสุดา ขจรศิลป์
ครู คศ.3

นางกชนิภา นวลอินทร์
ครู คศ.3

นางสมฤดี ปลื้มอารมณ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธ์ ครูพิเศษ
ครู คศ.3

นางอรกานต์ วิระกา
ครู คศ.1

นางชนิภา พันธุรังษี
ครู คศ.3

นางวรนุช วิมลพันธ์ุ
ครู คศ.3

นางสาวอมรา กินจำปา
ครู คศ.3