ครูประถมศึกษาปีที่2

นางกชนิภา นวลอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางมันทนา สมบุญเพ็ญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0843391239
อีเมล์ : krumonzoza1234@gmail.com

คุณครูมะลิวัลย์ พลทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนิศา คำมั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิภา กุลที
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0838774965
อีเมล์ : joy_na1315@hotmail.com

นางสาวสิรภัค ต้นแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0818524719
อีเมล์ : sirapak_lee@hotmail.com

นางกุลชลี ตาลช่วง
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ศรีสนพันธ์ุ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0818320713

นางสาวอรกานต์ วิระกา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0922480642
อีเมล์ : dew_orakan@hotmail.com

นางสาววิภาดา ขำปาน
ครูผู้ช่วย