ครูประถมศึกษาปีที่4

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0923564011
อีเมล์ : potnarins@hotmail.co.th

ว่าที่ รต.สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0646506427
อีเมล์ : 58210403202@ksu.ac.th

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0970168124
อีเมล์ : nongcanby@gmail.com

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นาวสาวประภาศรี เพ็งสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0867540159
อีเมล์ : prapasrinid14@gmail.com

นายณัฐเวช ราชบรรเทา
ครู คศ.2

นายรณชัย พัฒนเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0812540560
อีเมล์ : Ronachai2558@gmail.com

นางสาวนันทนี ปาโสม
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา สายพิมพ์
ครู คศ.3