ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่4

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.4/2

ว่าที่ รต.สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครูประจำชั้น ป4/1

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ประจำชั้น ป.4/3

นางสาวกัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย
ครูประจำชั้น ป4/4

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ประจำชั้น ป.4/5

นางสาวประภาศรี เพ็งสุข
ครูประจำชั้น ป4/6

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครูพิเศษ

นายณัฐเวช ราชบรรเทา
ครูพิเศษ

นายรณชัย พัฒนเจริญ
ครูพิเศษ

นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
ครูพิเศษ

นางสาวณัฐชนา ตุลาทอง
ครูพิเศษ