ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่4

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.4/4

นางจันทร์เพ็ญ วัฒนจันทร์
ประจำชั้น ป.4/1

นางสาวกันย์จีรา ชุ่มใจรักณ์
ประจำชั้น ป.4/2

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ประจำชั้น ป.4/3

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ประจำชั้น ป.4/5

นางสุจารี สุทธิญาณ
ประจำชั้น ป.4/6

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครูพิเศษ

นายรณชัย พัฒนเจริญ
ครูพิเศษ

นายณัฐเวช ราชบรรเทา
ครูพิเศษ

นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
ครูพิเศษ

นางสาวณัฐชนา ตุลาทอง
ครูพิเศษ