ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่4

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น ป.4/2

ว่าที่ รต.สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครูประจำชั้น ป4/1

นาวสาวประภาศรี เพ็งสุข
ครู

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย
ครูประจำชั้น ป4/4

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ประจำชั้น ป.4/5

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครูพิเศษ

นายณัฐเวช ราชบรรเทา
ครูพิเศษ

นายรณชัย พัฒนเจริญ
ครูพิเศษ

นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวณัฐชนา ตุลาทอง
ครูพิเศษ