ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางจันทร์เพ็ญ วัฒนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกันย์จีรา ชุ่มใจรักณ์
ครู คศ.3

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3

นางสุจารี สุทธิญาณ
ครู คศ.3

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ครู คศ.3

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3

นางศิริ พัฒนะเวช
ครู คศ.3

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมบุญ ตุลาทอง