ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ English Program

นางกมนชนก เสริมศักดิ์ศรี
ประจำชั้น ป.4/8
หัวหน้าโครงการ English Program

นางสุจิตรา จรรยา
ครู คศ.3

นางธัชศ์สุรางค์ ศศิภัทรวรกุล
ประจำชั้น ป. 1/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวพิจิตรา พรมมา
ประจำชั้น ป.2/8

นางจุฑาทิพ บรรพพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นางวีณา บุณส่งศรี
ประจำชั้น ป5/8

นางวราภรณ์ คชอัมพล
ประจำชั้น ป.6/8

นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม ครูพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนันทิดา อินทร์จักร์
ครูพิเศษ

นางสาวนรินทร์พร อุยสกุล
ครูพิเศษ