โครงการ English Program

นางกมนชนก เสริมศักดิ์ศรี
ครู คศ.2
หัวหน้าโครงการ English Program
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางจุฑาทิพ บรรพพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8
เบอร์โทร : 0613566516
อีเมล์ : JUTATIP5747@GMAIL.COM

นางสาวไพลิน คล่องดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8

นางสาวณัฐชนา ตุลาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
อีเมล์ : ebola_alobe@hotmail.com

นางสาวพิจิตรา พรมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางธัชศ์สุรางค์ ศศิภัทรวรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0-036-411043
อีเมล์ : Joy.555@live.com

นางสาววรินทร์ยุพา จันทร์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0967028889
อีเมล์ : kannanatauy5004@gmail.com

นางวราภรณ์ คชอัมพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางวีณา บุณส่งศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0870019110
อีเมล์ : weena2505@gmail.com

นางสาวนันทิดา อินทร์จักร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนรินทร์พร อุยสกุล
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0880008424