ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ Engilsh Program

นางอัญชลี อิ่มโพ
ครู คศ.3
หัวหน้าโครงการ Engilsh Program

นางแก้วกัลยาณี เทพพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/8

นางวิภา ยศเรือง ป.2/6
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นางอารมณ์ ศรีผ่าน ป.6/6
ครู คศ.3

นางวีณา บุณส่งศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางธัชสุรางค์ ชุ่มยิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสายพันธ์ โอมะคุปต์
ครู คศ.2

นางรวงพร ภูเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม ครูพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนรินทร์พร อุยสกุล

นางสาวนันทิดา อินทร์จักร์

นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ

นางสุจิตตรา จรรยา