คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0819487526
อีเมล์ : rewadee.eam@gmail.com

นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0983807349
อีเมล์ : tim25081@hotmail.com

นางสาววชิรญา เสาร์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : Wachiraya2626@gmail.com

นางอรวรา จันทรา
หัวหน้าสายชั้น อนุบาล2

นางปิยนุช ไพบูลย์
หัวหน้าสายชั้น อนุบาล3

นางสุนิสา ปานหิรัญ
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางกชนิภา นวลอินทร์
หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
หัวหน้าสายชั้น ป.3

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นายวัฒนา สุภาษร
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางรุ่งนภา แตงสาตร์
หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางเยาวภา เทาศิริ
หัวหน้าโครงการ SMS

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
หัวหน้าโครงการ EP