ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุชิน ตุลาทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววชิรญา เสาร์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้น อนุบาล2

นางปิยนุช ไพบูลย์
หัวหน้าสายชั้น อนุบาล3

นางสุภา บัวรักษ์
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางนิลุบล สุดตา
หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางทิพย์มาพร บุญส่ง
หัวหน้าสายชั้น ป.3

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางกฤษณา ตันศราวุธ
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายบุญธรรม งามระยับ
หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี
หัวหน้าโครงการ EP

นางเยาวภา เทาศิริ
หัวหน้าโครงการ SMS