ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิฑูรย์ ไตรมงคลวิวัฒนน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ แกมทับทิม
ครู คศ.3

นายภาณุ เอี่ยมเกตุ

นายอนุสรณ์ นารถ