ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุ เอี่ยมเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูบุญธรรม งามระยับ
ครู คศ.3

คุณครูชนะภูมิ สิทธิรังษินันท์
ครูอัตราจ้าง

คุณครูภานุพงษ์ เหมือนทรัพย์
ครู คศ.1

คุณครูรณชัย พัฒนเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2