ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูกฤษณา ตันศราวุฒิ
ครู คศ.3

ว่าที่ รต.หญิงสุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

คุณครูกาญจนา สายพิมพ์
ครู คศ.2

คุณครูกชนิภา นวลอินทร์
ครู คศ.3

คุณครูฉวีวรรณ แกมทับทิม
ครู คศ.3

คุณครูชนิกา พันธุรังษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูวัฒนา สุภาษร
ครู คศ.3

นางวีณา บุญส่งศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

คุณครูปรายฟ้า วงษ์คำภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

คุณครูกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ครู คศ.1

คุณครูปรียาลักษณ์ เจริญวารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

คุณครูนงลักษณ์ ชุนขุนทด
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.หญิงสิตานน สมนวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

คุณครูพิจิตรา พรมมา
ครู คศ.2

คุณครูนางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6