กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0810366910
อีเมล์ : tanomjit.jp@gmail.com

คุณครูกฤษณา ตันศราวุฒิ
ครู คศ.3

ว่าที่ รต.หญิงสุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.3

คุณครูกาญจนา สายพิมพ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 08-1932-2272
อีเมล์ : ekgbeerpak1@hotmail.com

คุณครูกชนิภา นวลอินทร์
ครู คศ.3

คุณครูฉวีวรรณ แกมทับทิม
ครู คศ.3

คุณครูวัฒนา สุภาษร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0912581334
อีเมล์ : aa.np1wattana@gmail.com

นางวีณา บุญส่งศรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0870019110
อีเมล์ : weena2505@gmail.com

คุณครูปรายฟ้า วงษ์คำภา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0623705298
อีเมล์ : pitcharee_nok@hotmail.com

คุณครูกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ครู คศ.1

คุณครูปรียาลักษณ์ เจริญวารี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0865515471
อีเมล์ : priyalak.cha@gmail.com

คุณครูนงลักษณ์ ชุนขุนทด
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.หญิงสิตานน สมนวล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 09-6998-7292
อีเมล์ : sitanon_ple2534@hotmail.com

คุณครูพิจิตรา พรมมา
ครู คศ.2

นางพิชฎา สิงห์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวเกตน์นิภา บุญศิลป์
ครูผู้ช่วย