ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูเยาวภา เทาศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

คุณครูสุดา ขจรศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูธัชศ์สุรางค์ ศศิภัทรวรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

คุณครูนิลุบล สุดตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ครู คศ.3

คุณครูวราภรณ์ คชอัมพล
ครู คศ.3

คุณครูนิศา คำมั่น
ครู คศ.3

คุณครูเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

คุณครูมนันยา สืบส่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูพิมพ์ดรุณ มีผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูช่อลัดดา กลิ่นประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูปรีณาภา สมัครค้า
ครู คศ.3

คุณครูปาริฉัตร เพ็งบุญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

คุณครูสุรีรัตน์ ปานงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

คุณครูนิภา กุลที
ครู คศ.1

คุณครูณัฐธยาน์ ไพรี
ครูผู้ช่วย

คุณครูจุฑามาศ พุ่มสุข
ครู คศ.3

คุณครูนางสุรีรัตน์ จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3