กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูธัชศ์สุรางค์ ศศิภัทรวรกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0-036-411043
อีเมล์ : Joy.555@live.com

คุณครูพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ครู คศ.3

คุณครูนิศา คำมั่น
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 064-7756260
อีเมล์ : krunisa.km@hotmail.com

คุณครูเฉลิมศรี พัฒนเจริญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0860400431
อีเมล์ : Chalermsri0431@gmail.com

คุณครูมนันยา สืบส่ง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0890430448
อีเมล์ : mananyass28@gmail.com

คุณครูพิมพ์ดรุณ มีผล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0950267524
อีเมล์ : phimdarun.m@gmail.com

คุณครูช่อลัดดา กลิ่นประทุม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0920237147
อีเมล์ : Ladypink999@gmail.com

คุณครูปาริฉัตร เพ็งบุญ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0915614169
อีเมล์ : parichat666@hotmail.com

คุณครูสุรีรัตน์ ปานงาม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0877659434
อีเมล์ : Nooaezaa@hotmail.com

คุณครูนิภา กุลที
ครู คศ.1

คุณครูณัฐธยาน์ ไพรี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 064-2750555
อีเมล์ : nutthaya1a@gmail.com

คุณครูจุฑามาศ พุ่มสุข
ครู คศ.3

นางชุดารัตน สุขใจ
ครูผู้ช่วย