ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812540560
อีเมล์ : Ronachai2558@gmail.com
ที่อยู่ :
217/26 ม. 8 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น ป.4 โรงเรียนวีระวิทย์ กทม.
2522 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 โรงเรียนเฉลิมราษฎร์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2525 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2528 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2535 ปริญญาตรี ค.บ. เอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี จ.ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2536 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ สปอ.ด่านขุนทด สปจ. นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2540 โรงเรียนบ้านหนองโอง สปอ.สีคิ้ว สปจ.นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 พฤศจิกายน 2547 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง อ.ลำสนธิ สพท.ลพบุรี เขต 2 อาจารย์ 2 ระดับ 6
16 พฤษภาคม 2548 โรงเรียนน้านน้ำสุด อ.พัฒนานิคม สพท.ลพบุรี เขต 2 คศ. 2
1 ตุลาคม 2551 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ อ.พัฒนานิคม สพท.ลพบุรี เขต 2 คศ.2
27 ตุลาคม 2552 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ อ.พัฒนานิคม สพท.ลพบุรี เขต 2 คศ. 3
16 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง อ.โคกสำโรง สพป.ลพบุรี เขต 1 คศ. 3
19 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีติ้ว 16 มกราคม 2546
2 ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอน สพท.นครราชสีมา เขต 4 16 มกราคม 2547
3 รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555