ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรุ่งนภา แตงสาตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0801099926
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
48/1ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี/วทบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี/วิทยาศาสตร์
2557 ปริญญาโท/ศษม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ครูผู้ช่วย
2557-2560 โรงเรียนอนุบาลพบุรี ครูคศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี