ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุชิน ตุลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
2 โรงเรียนท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
3 โรงเรียนวัดรัมภาราม ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
4 โรงเรียนวัดเกตุ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
5 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง บางคู้ ท่าวุ้ง
6 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ บางคู้ ท่าวุ้ง
7 โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) บางงา ท่าวุ้ง
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) บางงา ท่าวุ้ง
9 โรงเรียนวัดหนองมน บางงา ท่าวุ้ง
10 โรงเรียนบ้านบางลี่ บางลี่ ท่าวุ้ง
11 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก บางลี่ ท่าวุ้ง
12 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ บางลี่ ท่าวุ้ง
13 โรงเรียนวัดหนองหลวง บางลี่ ท่าวุ้ง
14 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม บ้านเบิก ท่าวุ้ง
15 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก บ้านเบิก ท่าวุ้ง
16 โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านเบิก ท่าวุ้ง
17 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ บ้านเบิก ท่าวุ้ง
18 โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง
19 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง
20 โรงเรียนวัดยวด หัวสำโรง ท่าวุ้ง
21 โรงเรียนวัดมะค่า หัวสำโรง ท่าวุ้ง
22 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง
23 โรงเรียนวัดคงคาราม หัวสำโรง ท่าวุ้ง
24 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง
25 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน ท่าวุ้ง 489109
26 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
27 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
28 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
29 โรงเรียนวัดคลองเม่า โคกสลุด ท่าวุ้ง
30 โรงเรียนวัดสนามไชย โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
31 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
32 โรงเรียนบ้านดอนทอง โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
33 โรงเรียนพระวรสาร บ้านหมี่
34 โรงเรียนบ้านดงกลาง ชอนม่วง บ้านหมี่
35 โรงเรียนวัดดงพลับ ดงพลับ บ้านหมี่
36 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก ดอนดึง บ้านหมี่
37 โรงเรียนบ้านดอนดึง ดอนดึง บ้านหมี่
38 โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่ 0867109166
39 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี บางกะพี้ บ้านหมี่
40 โรงเรียนวัดวังใต้ บางกะพี้ บ้านหมี่
41 โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) บางกะพี้ บ้านหมี่
42 โรงเรียนวัดธรรมิการาม บางขาม บ้านหมี่
43 โรงเรียนวัดเทพอำไพ บางขาม บ้านหมี่
44 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา บางพึ่ง บ้านหมี่
45 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย บ้านกล้วย บ้านหมี่
46 โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง) บ้านกล้วย บ้านหมี่
47 โรงเรียนวัดท่าช้าง บ้านชี บ้านหมี่
48 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บ้านชี บ้านหมี่
49 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่
50 โรงเรียนวัดบ้านทราย บ้านทราย บ้านหมี่
51 โรงเรียนรัตนศึกษา บ้านหมี่ บ้านหมี่
52 โรงเรียนวัดสระตาแวว พุคา บ้านหมี่
53 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ พุคา บ้านหมี่
54 โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่
55 โรงเรียนวัดมหาสอน(ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์) มหาสอน บ้านหมี่
56 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว มหาสอน บ้านหมี่
57 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สนามแจง บ้านหมี่
58 โรงเรียนบ้านเขาสาริกา สนามแจง บ้านหมี่
59 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สนามแจง บ้านหมี่
60 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
61 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
62 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
63 โรงเรียนวัดหนองคู หนองกระเบียน บ้านหมี่
64 โรงเรียนวัดท้ายลาด หนองกระเบียน บ้านหมี่
65 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่
66 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่
67 โรงเรียนวัดเนินยาว หนองทรายขาว บ้านหมี่
68 โรงเรียนวัดเนินยาว(สาขาวัดบ้านคลอง) หนองทรายขาว บ้านหมี่
69 โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่ -
70 โรงเรียนบ้านโคกสุข หนองเต่า บ้านหมี่
71 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่
72 โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง หนองเต่า บ้านหมี่
73 โรงเรียนวัดบ้านลาด หนองเต่า บ้านหมี่
74 โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่
75 โรงเรียนวัดห้วยกรวด หนองเมือง บ้านหมี่
76 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า หนองเมือง บ้านหมี่
77 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่
78 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก หินปัก บ้านหมี่
79 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เชียงงา บ้านหมี่
80 โรงเรียนปิยะบุตร์ โพนทอง บ้านหมี่
81 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ โพนทอง บ้านหมี่
82 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า โพนทอง บ้านหมี่
83 โรงเรียนบ้านหัวบึง ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
84 โรงเรียนวัดน้ำจั้น ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
85 โรงเรียนบ้านหนองนางาม ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ 089-2345397
86 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน กกโก เมืองลพบุรี
87 โรงเรียนวัดดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี
88 โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน กกโก เมืองลพบุรี
89 โรงเรียนวัดชีแวะ งิ้วราย เมืองลพบุรี
90 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย งิ้วราย เมืองลพบุรี
91 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ งิ้วราย เมืองลพบุรี
92 โรงเรียนวัดใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
93 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
94 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
95 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
96 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม ตะลุง เมืองลพบุรี
97 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตะลุง เมืองลพบุรี
98 โรงเรียนวัดบางพุทโธ ตะลุง เมืองลพบุรี
99 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ตะลุง เมืองลพบุรี 0808-195492
100 โรงเรียนวัดตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี
101 โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
102 โรงเรียนวรกิจพิทยา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
103 โรงเรียนบำรุงศึกษา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
104 โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
105 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
106 โรงเรียนโกษานุสรณ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
107 โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
108 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
109 โรงเรียนวรพิทยา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
110 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
111 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
112 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 0-3641-1043
113 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
114 โรงเรียนจินดารัตน์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
115 โรงเรียนวัดเขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ท่าศาลา เมืองลพบุรี
117 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา ท่าหิน เมืองลพบุรี
118 โรงเรียนวินิตศึกษา ท่าหิน เมืองลพบุรี
119 โรงเรียนวัดป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี
120 โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี
121 โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม ท่าแค เมืองลพบุรี
122 โรงเรียนวัดท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี
123 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
124 โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
125 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
126 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
127 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
128 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
129 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
130 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
131 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี
132 โรงเรียนวัดหนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี
133 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม บางขันหมาก เมืองลพบุรี
134 โรงเรียนวัดอัมพวัน บางขันหมาก เมืองลพบุรี
135 โรงเรียนวัดข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี
136 โรงเรียนวัดข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี 036-425609
137 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา บ้านข่อย เมืองลพบุรี
138 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ป่าตาล เมืองลพบุรี
139 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
140 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม(หลวงปู่มังอุปถัมภ์) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
141 โรงเรียนวัดพรหมาสตร์ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
142 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ สี่คลอง เมืองลพบุรี
143 โรงเรียนวรนารถวิทยาลพบุรี เขาพระงาม เมืองลพบุรี
144 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม เขาพระงาม เมืองลพบุรี
145 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) เขาพระงาม เมืองลพบุรี
146 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต เขาพระงาม เมืองลพบุรี
147 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เขาพระงาม เมืองลพบุรี
148 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม เมืองลพบุรี
149 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา เขาสามยอด เมืองลพบุรี
150 โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล เขาสามยอด เมืองลพบุรี
151 โรงเรียนวัดดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี
152 โรงเรียนจริยศึกษา เขาสามยอด เมืองลพบุรี
153 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ เขาสามยอด เมืองลพบุรี
154 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เขาสามยอด เมืองลพบุรี
155 โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) เขาสามยอด เมืองลพบุรี
156 โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี
157 โรงเรียนวัดโบสถ์ โก่งธนู เมืองลพบุรี
158 โรงเรียนวัดหนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
159 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
160 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โคกตูม เมืองลพบุรี
161 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
162 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
163 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โคกตูม เมืองลพบุรี 0-3643-6272
164 โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี
165 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
166 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี -
167 โรงเรียนวัดโป่งน้อย โคกลำพาน เมืองลพบุรี
168 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี
169 โรงเรียนวัดไผ่แตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี
170 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
171 โรงเรียนวัดบ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
172 โรงเรียนวัดสำราญ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
173 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
174 โรงเรียนวัดโคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
175 โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง
176 โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง
177 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง
178 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง
179 โรงเรียนบ้านหัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง
180 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง
181 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ดงมะรุม โคกสำโรง
182 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง
183 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง
184 โรงเรียนบ้านดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง
185 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง
186 โรงเรียนวัดดงแก้ว วังขอนขว้าง โคกสำโรง
187 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง โคกสำโรง
188 โรงเรียนบ้านวังจั่น วังจั่น โคกสำโรง
189 โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง
190 โรงเรียนบ้านโป่งยอ วังเพลิง โคกสำโรง
191 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 วังเพลิง โคกสำโรง
192 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วังเพลิง โคกสำโรง
193 โรงเรียนบ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง
194 โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง
195 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง
196 โรงเรียนวัดสะพานคง สะแกราบ โคกสำโรง
197 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สะแกราบ โคกสำโรง
198 โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง
199 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง
200 โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม โคกสำโรง
201 โรงเรียนบ้านพรมทิน หลุมข้าว โคกสำโรง
202 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง
203 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง 036650152
204 โรงเรียนวัดหนองหอย ห้วยโป่ง โคกสำโรง
205 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง โคกสำโรง
206 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ห้วยโป่ง โคกสำโรง
207 โรงเรียนวัดหนองคู ห้วยโป่ง โคกสำโรง
208 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร ห้วยโป่ง โคกสำโรง
209 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ห้วยโป่ง โคกสำโรง
210 โรงเรียนบ้านชอนอุดม เกาะแก้ว โคกสำโรง
211 โรงเรียนบ้านชอนบอน เกาะแก้ว โคกสำโรง
212 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย เกาะแก้ว โคกสำโรง
213 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง
214 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง
215 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เพนียด โคกสำโรง
216 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง
217 โรงเรียนวัดหนองพิมาน โคกสำโรง โคกสำโรง
218 โรงเรียนวัดรัตนาราม โคกสำโรง โคกสำโรง
219 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล โคกสำโรง โคกสำโรง
220 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา โคกสำโรง โคกสำโรง
221 โรงเรียนโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง
222 โรงเรียนทศธรรมศึกษา โคกสำโรง โคกสำโรง