ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่ 1

นางบุบผา สุขมาก
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่ 1

นางนิภา ใยบัวเอี่ยม
ครู คศ.3

นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร
ครู คศ.3

นางปิยนุช ไพบูลย์
ครู คศ.3

นางสุดหล้า แก้วดวงงาม
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา จรรยา
ครู คศ.3

นางสาวไพลิน คล่องดี
ครู คศ.2

นางอรวรา จันทรา
ครู คศ.3

นางดาวลอย อำนวยผล
ครู คศ.3