ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่ 3

นางปิยนุช ไพบูลย์
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น อ.3/7

นางสาววลัยภรณ์ โพธิ์ขำ
ประจำชั้น อ.3/1

นางรุ่งนภา อะปายะทัศน์
ประจำชั้น อ.3/2

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ประจำชั้น อ.3/3

นางสาวไพลิน คล่องดี
ประจำชั้น อ.3/4

นางสุดหล้า แก้วดวงงาม
ประจำชั้น อ.3/5

นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร
ประจำชั้น อ.3/6

นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข
ครูพิเศษ

นายชนะภูม สิทธิรังษินันท์
ครูพิเศษ