ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่ 3

นางบุบผา สุขมาก
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่ 3

นางณัฎฐชุดา ใยบัวเอี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางปิยนุช ไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7

นางสุดหล้า แก้วดวงงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวไพลิน คล่องดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางอรวรา จันทรา
ครู คศ.3

นางดาวลอย อำนวยผล
ครู คศ.3

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ครู คศ.2