ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่ 2

นางสาวปิยะนาถ ปาลสุข
ครู คศ.3

นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางปิยนุช ไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7

นางสุดหล้า แก้วดวงงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวไพลิน คล่องดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธญาน์ กะสินัง
ครู คศ.2

นางสาววลัยภรณ์ โพธิ์ขำ
ครู คศ.2

นายชนะภูม สิทธิรังษินันท์
ครูอัตราจ้าง

นางชญาธร จารุภัทรภักดี
ครู คศ.3