ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่ 3

นางปิยนุช ไพบูลย์
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น อ.3/7

นางสาววลัยภรณ์ โพธิ์ขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางรุ่งนภา อะปายะทัศน์
ประจำชั้น อ.3/2

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวไพลิน คล่องดี
ประจำชั้น อ.3/4

นางสุดหล้า แก้วดวงงาม
ประจำชั้น อ.3/5

นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศ์ธร
ประจำชั้น อ.3/6

นายชนะภูม สิทธิรังษินันท์
ครูพิเศษ

นางพรรณวรินทร์ เงินลา
ครู คศ.3