ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่2

นางสมสุรีย ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสายชั้น ประจำชั้น อ.2/3

นางอรวรา จันทรา
ประจำชั้น อ.2/1

นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นวิเศษ
ประจำชั้น อ.2/2

นางดาวลอย อำนวยผล
ประจำชั้น อ.2/4

นางสาวสิริพร ไทยวงษ์
ประจำชั้น อ.2/5

นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ประจำชั้น อ.2/6

นางสาวกันตวีร์ ตันติมาลา
ประจำชั้น อ.2/7

นางยุพาพร ศิริมากร
ครูพิเศษ

นางวรรณา สุนานันท์
ครูพิเศษ

นางมาลี ประทุม
ครูพิเศษ