ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่2

นางยุพาพร ศิริมากร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่2

นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา
ครู คศ.2

นางวรรณา สุนานันท์
ครู คศ.3

นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางปิยะพร สุ่นปาน
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ รัศมี
ครู คศ.3

นางมาลี ประทุม
ครู คศ.3

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ครู คศ.3

นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ครู คศ.3

นายชนะภูมิ สิทธิรังษินัน