ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่3

นางยุพาพร ศิริมากร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่3

นางวรรณา สุนานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางปิยะพร สุ่นปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางทิพวรรณ รัศมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางมาลี ประทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7

นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ครู คศ.3

นางอรวรา จันทรา
ครู คศ.3

นางดาวลอย อำนวยผล

นางสาวสิริพร ไทยวงษ์