ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่2

นางสมสุรีย ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอรวรา จันทรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพิมพ์ชนก ปิ่นวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางดาวลอย อำนวยผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสิริพร ไทยวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวกันตวีร์ ตันติมาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นายสมเกียรติ สุทนต์
ครูพิเศษ