ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่3

นางยุพาพร ศิริมากร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูอนุบาลปีที่3

นางกุลนิตย์ ศักดิ์สุภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวรรณา สุนานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางปิยะพร สุ่นปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางทิพวรรณ รัศมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/6

นางมาลี ประทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/7

นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ครู คศ.3

นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ครู คศ.3

นายชนะภูมิ สิทธิรังษินัน