ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางฐิรพรรณ คู่เจริญถาวร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0909734165
อีเมล์ : Tiraphan2501@hotmail.cim
ที่อยู่ :
268 /8 ม.1ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 กรกฎาคม2522 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครู 2
2560 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี