ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุเทพ เขียวงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0898027354
อีเมล์ : dextep34@gmail.com
ที่อยู่ :
83/9 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ค.บ. วค.เทพสตรีลพบุรี / คณิตศาสตร์
2542 ค.บ. สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี /คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 ตุลาคม 2526 ร.ร.บ้านลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรสะเกษ อ.1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล