ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชรินทิพย์ นัทธี ครูพิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0817047939
อีเมล์ : Tipnuttee05@hotmail.com
ที่อยู่ :
58ซ.รามเดโช 2 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1กันยายน 2530 โรงเรียนบ้านตะโกรี อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อ.1ระดับ3
15สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี