ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมสุรีย์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การอนุบาลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0890861239
อีเมล์ : somsuri1239@gmail.com
ที่อยู่ :
91/68 ซอยเขาสามยอด 20 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2513 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวินิตศึกษา
2532 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 พ.ค.2524 - 10 ส.ค. 2530 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ครู 1
11 ส.ค.2530 - 25 มี.ค. 2552 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
26 มี.ค.2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล