ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชฎาพร ภาคากิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
27 ซอย หนองบัวขาว แยก 4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ประถมศึกษา โรงเรียนชุบศร
2532 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวินิตศึกษา
2535 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวินิตศึกษา
2540 ปริญญาตรี (คบ.การประถมศึกษา) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
2547 ปริญญาโท (กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 ประกาศนียบัตรบัรฑิต (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2540- พ.ศ.2550 โรงเรียนบ้านหนองกระสังข์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ครู
พ.ศ.2551- พ.ศ.2556 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล