ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัญญามาลย์ มาพบบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0813842538
อีเมล์ : ningkanyamal@gmail.com
ที่อยู่ :
18/189หมู่ 2 หมู่บ้านแสงสุวรรณ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล