ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายรณชัย พัฒนเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2540560
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
217/26(เกียรติยศนคร) ม.8 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ประถมศึกษาปีที่ 6 รร.เฉลิมราษฏ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2528 มัธยมศึกษาตอนต้น -ปลาย รร.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2535 ปริญาตรี วุฒิ คบ. วิทยาลัยครูเทพสตรี เอกการประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2536 - 4 กุมภาพันธ์ 2541 รร.บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ อ.ด่านขุนทด สปจ.นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 3
5 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 ตุลาคม 2547 รร.บ้านหนองโอง อ.สีคิ้ว สปจ.นครราชสีมา อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 พฤศจิกายน 2547 - 15 พฤษภาคม 2548 รร.บ้านราษฏร์บำรุง อ.ลำสนธิ สพท.ลบ. 2 อาจารย์ 2 ระดับ 6
16 พฤษภาคม 2548 - 15 พฤษภาคม 2556 รร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ. 2 คศ.2
16 พฤษภาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560 รร.บ้านหนองสำโรง อ.โคกสำโรง สพป.ลบ. เขต 1 คศ.3
19 ตุลาคม 2560 รร.อนุบาลลพบุรี คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล หนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2555
2 ครูดีเด่น คุรุสภาอำเภอสีคิ้ว 16 มกราคม 2546