ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุฑามาศ พุ่มสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0871174173
อีเมล์ : jutamas4173@gmail.com
ที่อยู่ :
333/18 หมู่ 8 ต. ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เครื่องราช : ร.จ.พ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 มัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.ศ.3) โรงเรียนนารายณ์วิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
พ.ศ.2526 มัธยมศึกษาปีท่ี 5(ม.ศ.5) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
พ.ศ.2530 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี/ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 กันยายน 2534 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สปอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อาจารย์ 1
16 มิถุนายน 2542 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) สปอ.ดอนพุด จ.สระบุรี อาจารย์1
12 พฤษภาคม 2543 โรงเรียนวัดบ้านรี สปอ.ดอนพุด จ.สระบุรี อาจารย์ 2
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนวัดบ้านรี สปอ.ดอนพุด จ.สระบุรี ครู คศ.2
1 เมษายน 2555 โรงเรียนวัดบ้านรี อ.ดอนพุด สพป.สระบุรี เขต 1 ครู คศ.3
1 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนชุมชนหนองโดน อ.หนองโดน สพป.สระบุรี เขต 1 ครู คศ.3
19 ตุลาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล