ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่ 6

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ ชาลีเขียว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0835573387
อีเมล์ : bdoubleok34@gmail.com
ที่อยู่ :
13/2 ม.8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ม.6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
2560 ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล