ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอนุบาลปีที่2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางระวิวรรณ กลัดอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8902641
อีเมล์ : raviwan kladin
ที่อยู่ :
227/2 หมู่ 8 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี ( คบ.) วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี พ.ศ. 2539 ร.ร.บ้านคลองแคเหนือ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ 1ระดับ 3
ปี พ.ศ.2545 ร.ร.บ้านราฎร์บำรุง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
ปี พ.ศ.2546 ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ครู คศ.2
ปี พ.ศ.2552 ร.ร.ซอย 12 สาย 4ซ้าย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ครู คศ.3
ปี พ.ศ.2559 ร.ร.อนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นปี พ.ส. 2554,2558
2 หนึ่งแสนครูดี