ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0983807349
อีเมล์ : tim25081@hotmail.com
ที่อยู่ :
92/24 ม. 3 ตำบล โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
เครื่องราช : ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ประถมศึกษาปีที4 รร.วัดโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
2526 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ5) รร.วินิตศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี
2528 ป.กศ.สูง(สัตวบาล) วิทลัยครูเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
2530 ค.บ(ชีววิทยา) วิทลัยครูเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
2558 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 ส.ค พ.ศ.2533 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สปอ.ศรีเทพ จ.เพรชบรูณ์(ทดลองปฏิบัติราชการ) อาจารย์ 1 ระดับ3
1 ต.ค. พ.ศ.2533 รร.บ้านบึงนาจาน สปอ.ศรีเทพ อาจารย์1ระดับ3
11 ธ.ค. พ.ศ.2533 บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศณีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 1 ระดับ3
6 ส.ค. พ.ศ.2533 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศณีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์1ระดับ3
6 ก.พ. พ.ศ.2534 พ้นทดลอง ระดับ 3
1 ต.ค. พ.ศ. 2534 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ อาจารย์ 1 ระดับ3
1 เม.ย. พ.ศ.2535 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ อาจารย์ 1 ระดับ3
1 ต.ค.2535 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ อาจารย์ 1 ระดับ3
1 ต.ค. พ.ศ. 2536 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ (2ขั้น) อาจารย์ 1 ระดับ4
1 ต.ค.พ.ศ.2537 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ อาจารย์ 1 ระดับ4
1 ต.ค.พ.ศ.2537 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ อาจารย์ 1 ระดับ4
1 ต.ค.พ.ศ.2538 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 1 ระดับ4
1 ต.ค. พ.ศ. 2539 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 1 ระดับ5
1 ต.ค. พ.ศ. 2539 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 2 ระดับ5
1 ต.ค. พ.ศ. 2539 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพสปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 2 ระดับ5
2 ต.ค. พ.ศ.2539 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ สปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 2 ระดับ6
1 ต.ค. พ.ศ.2540 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ สปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ (1.5ขั้น) อาจารย์ 2 ระดับ6
1 ต.ค. พ.ศ.2541 เลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับ5
1 ต.ค. พ.ศ.2542 เลื่อนขั้นเงินเดือน ระดับ5
1 ต.ค. พ.ศ.2543 รร.บ้านศรีเทพน้อย สปอ.ศรีเทพ สปอ.ศรีเทพ สปจ.เพรชบรูณ์ อาจารย์ 2 ระดับ6
16 พ.ย. พ.ศ.2543 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี ระดับ6
1 เม.ย. พ.ศ.254 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ6
1 เม.ย. พ.ศ.254 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ6
1 ต.ค. พ.ศ. 2544 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ6
1 เม.ย. พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ6
1 ต.ค. พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ6
1 เม.ย. พ.ศ.2546 โรงเรียนบ้านเขารวก สปอ.ลำสนธิ สปจ.ลพบุรี อาจารย์ 2 ระดับ7
7 ก.ค. พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัด สพฐ. ระดับ7
1 ต.ค.พ.ศ.2546 รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 อาจารย์ 2 ระดับ7
1 เม.ย. พ.ศ.2547 รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 อาจารย์ 2 ระดับ7
1 เม.ย. พ.ศ.2547 รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 อาจารย์ 2 ระดับ7
1 ต.ค. พ.ศ.2547 รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 อาจารย์ 2 ระดับ7
24 ธ.ค. พ.ศ.2547 ครู รร.บ้านเขารวก สพท. ลบ.2 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2548 ครู รร.บ้านเขารวก สพท. ลบ.2 (1ขั้น) คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2548 ครู รร.บ้านเขารวก สพท. ลบ.2 คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2548 ครู รร.บ้านเขารวก สพท. ลบ.2 คศ.2
1 ก.พ. พ.ศ.2549 ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2549 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2549 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2550 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2550 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2(1ขั้น) คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2550 ครู รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2551 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2 คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2551 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2(1ขั้น) คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2552 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2(1ขั้น) คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2552 ครู/ชำนาญการ รร.บ้านเขารวก สพท.ลบ.2(1ขั้น) คศ.2
29 ม.ค. 2553 รองผู้อำนวยการ รร./ชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2553 รองผู้อำนวยการ รร./ชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 คศ.2
18 ส.ค. 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร./ชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 (1ขั้น) คศ.2
31 มี.ค. 2554 รองผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2554 รองผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 (0.5ขั้น) คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2554 รองผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม สพท.ลบ.2 (1ขั้น) คศ.2
30 ธ.ค.2554 รองผู้อำนวยการ รร./รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา /รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพทป.ลบ.1 (0.5ขั้น) คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 (1ขั้น) คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2556 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพทป.ลบ.1 (0.5ขั้น) คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 (1ขั้น คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 (0.5ขั้น) คศ.2
1 ต.ค. พ.ศ. 2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 (1ขั้น) (0.5+2%) คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2558 รองผู้อำนวยการสถารนศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1(เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.2 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3) คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2558 ยกเลิกคำสั่ง สพป.ลบ.1 ที่ 68/2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 คศ.2
1 ธ.ค.2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 คศ.2
1 เม.ย. พ.ศ.2558 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการชำนาญการ รร.พลร่มอนุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี สพป.ลบ.1 (0.5ขั้น) คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล