เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชอนุบาลลพบุรี (จังหวะมาร์ช)

คำร้อง น.ส.ศศิกานต์ มัชฌิมสถิตย์ ทำนอง พท.ปิยะพันธ์ รัตนคณากุล

ธงฟ้าขาว โบกสะบัด พัดปลิวไหว สื่อสัมพันธ์ สายใย น้องพี่ประสาน
บัวชมพู ดูเด่น เห็นตระการ คือสัญญาลักษณ์ อนุบาล ลพบุรี
การเรียนดี มีชื่อเด่น ไกลเกริกก้อง เรารักพี่ รักน้อง รักศักดิ์ศรี
พลานามัย จิตใจ สมบูรณ์ดี ถ้อยคำนี้ คือคำขวัญ ชวนคำนึง
ร่มโพธิ์สูง สุดสง่า ดูสดใส ประทับใจ พวกเรา ให้คิดถึง
คิดถึงครู ผู้ให้ ยังตราตรึง สุดซาบซึง ในรั้ว บัวชมพู
ลูกฟ้าขาว พวกเรานี้ ใจคงมั่น คุณธรรม เรานั้น เราเชิดชู
กีฬาเด่น การเรียนดี บัวชมพู ต่างก็รู้ คืออนุบาล ลพบุรี
 
เพลงอนุบาลรำลึก(จังหวะวอลซ์)
ดอกนกยูง บานเด่น เดือนเมษา สะดุจตา ดอกใบ แผ่ไพศาล
นั่นแหละคือ สัญลักษณ์ อนุบาล ดอกแสดเด่น ชูก้าน เขียวขจี
เรานี้ดัง พี่น้อง ปองรักใคร สามัคคี ร่วมใจ กันเต็มที่
รักกันไว้ ด้วยน้ำใจ แหละไมตรี จากไปแล้ว ก็ยังมี ใยสัมพันธ์
คราใด เห็นดอก นกยูงบาน ถือเป็น สัญญาณ กู่เรียกขวัญ
อนุบาล อนุบาล จะรักกัน รักกันมั่น รักกัน นิรันดร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.5 KB