ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

1ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้มีความรู้คู่คุณธรรมเน้นความเป็นไทย

3ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพลานามัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เป็นบุคคลสมบูรณ์

4พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์ให้ ก้าวทันโลก

5ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

6ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

8พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารงานโดยใช้

โรงเรียนเป็นพื้นฐาน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
     มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้ฐาน  ดังนี้
1.มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4.มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์เป็นประมุข
5.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข