พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนอนุบาลลพบุรี

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21    
2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารเชิงคุณภาพ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
     มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้ฐาน  ดังนี้
1.มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
4.มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติรย์เป็นประมุข
5.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข