วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

                                                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี     
 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารเชิงคุณภาพ
 
 
ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ความรู้  คู่คุณธรรม