ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

                                                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี     
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารเชิงคุณภาพ
 
 
ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ความรู้  คู่คุณธรรม