ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

๑. ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  ตั้งอยู่ ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๑๐๔๓,  ๐-๓๖๔๒-๐๓๐๗ โทรสาร ๐-๓๖๔๒-๐๓๐๗ www.anbanlopburi.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๒ งาน  ๔๓ ตารางวา โดยไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่บริการ
 
          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๖ สมัย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการศึกษาของชาติไทยให้เจริญยิ่งสืบไปได้มอบเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดสร้างโรงเรียนอนุบาลลพบุรีขึ้น และตั้งงบประมาณสมทบอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยขณะนั้นอยู่ในระหว่างภาวะสงครามเกิดอุปสรรคนานัปการทำให้ไม่สามารถจัดสร้างได้สำเร็จในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการตกลงกับกระทรวงกลาโหม ขอใช้ตึกสำนักงานจัดหาผลประโยชน์บำรุงการทหารจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลลพบุรี โดยกระทรวงศึกษาธิการคิดค่าชดเชยให้กระทรวงกลาโหมเท่าที่ลงทุนไป  ตั้งอยู่บน พื้นที่ ๒๔ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๖ เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ขึ้นเพียงชั้นเดียว มีนักเรียน ๓๐ คน ครู ๒ คน ครูใหญ่ คือ นางประชุมพร  นนทเปารยะ   ขึ้นตรงต่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี  ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ขยายห้องเรียนเป็น ๒ ห้องเรียน
          พ.ศ. ๒๔๙๘ โอนสังกัดมาอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง นางสุชปา  ศิริโพธิ์ เป็นครูใหญ่
          พ.ศ. ๒๕๐๙ โอนที่ดินให้วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี ๕ ไร่ ๒ งาน คงเหลือที่ดิน ๑๘ ไร่ ๓ งาน  ๑๖ ตารางวา วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี จัดสร้างบ้านพักครูให้ ๒ หลัง ใช้เงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท และเงินบำรุงการศึกษา สมทบอีก  ๘,๐๐๐ บาท  รวมเป็น  ๑๘,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักภารโรง
๑ ตุลาคม ๒๕๒๓  โอนสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๔  นางวิจิตรา น้ำเพชร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสืบต่อจาก
นางสุชปา  ศิริโพธิ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
          พ.ศ.  ๒๕๓๔ นางเสมอพร  ใจประเสริฐ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดระบบคุณภาพตามมาตรฐานISO ๙๐๐๐ (TLC ISO ๙๐๐๐) ตามความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ บริษัท วิท อินเตอร์เนชั่นแนลแอสเซสเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (WIT) ทำการตรวจประเมินทั้งระบบของโรงเรียน  เมื่อ       ๖ กันยายน ๒๕๔๓ และรับรองว่าโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็น โรงเรียนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (IS ๙๐๐๒)
ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณจัดโครงการห้องเรียนสีเขียว (Green Learning Room) ณ อาคาร ๘ และทำพิธีเปิด วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔
           ๑๖  ตุลาคม ๒๕๔๔  นายรวิ  ศุขกลิ่น มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
           พ.ศ. ๒๕๔๖ โอนมาสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

            พ.ศ.๒๕๔๗ เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Competence Development Program - ECDP) เปิดสอนในชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีนักเรียน ๓๑ คน นักเรียนรับทุนเรียนฟรี ๑ คน
            ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ จัดสร้างสระว่ายน้ำ  ขนาดยาว ๑๒ เมตร กว้าง ๖ เมตร  มูลค่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท
            สิงหาคม ๒๕๔๙ ผ่านการประเมินภายนอกรอบ ๒ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ระดับประถมศึกษา)
            ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๕๒ นายอภิศักดิ์  พาณิชย์กุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
            พ.ศ.๒๕๕๓ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Competence Development Program - ECDP) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็น MEP.
            พ.ศ.๒๕๕๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศรับรอง/ยกระดับห้องเรียนสีเขียว เป็น
โรงเรียนสีเขียว
            มิถุนายน ๒๕๕๔ โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบ ๓ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           พ.ศ.๒๕๕๔  เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมวัย  ขนาดใหญ่
           พ.ศ.๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเข้ารับการประเมินโรงเรียน พระราชทาน ระดับปฐมวัย  ขนาดใหญ่
          พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในรอบ ๑ ทศวรรษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 
๕  ปี  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
          พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารเรียนของนักเรียนห้องเรียนโครงการ SMS และโครงการ EP
          ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  นายอาคม   เตียประเสริฐ   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
          พ.ศ.๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภท  สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ
          19 ตุลาคม 2560 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
          12 ตุลาคม 2561 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนถึงปัจจุบัน