ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนอนุบาลลพบุรีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2486 โดย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มอบเงิน 35,000 บาท
สมทบกับเงินกระทรวงศึกษาธิการอีก 10,000 บาท สร้างในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามจึงทำให้การก่อสร้าง
อาคารเรียนไม่สำเร็จ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงกับกระทรวงกลาโหม โอนที่ดินจำนวน 24 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา พร้อมสำนักงาน
( อาคาร 1 ในปัจจุบัน) จากกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2486 และได้ทำการปรับปรุงใช้เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2486 เปิดสอนชั้น
อนุบาลปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว รับนักเรียน 30 คน โดยมีนางประชุมพร  นนทเปารยะ เป็นครูใหญ่ และขึ้นตรงต่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด
       พ.ศ. 2496 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามได้จัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาท ) สร้างอาคาร 2 พร้อมโรงอาหารและบ้านพักครู 1 หลัง เปิดสอน 8 ห้องเรียน
       พ.ศ. 2498 ได้แยกจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนางสุชปา   ศิริโพธิ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
       พ.ศ. 2509 กรมการฝึกหัดครูได้ขอที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน ซึ่งมีบ้านพักครูปลูกสร้างอยู่ 1 หลัง แลกเปลี่ยนกับบ้านพักครูจำนวน 2 หลังโรงเรียนคงเหลือที่ดิน 18 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
       พ.ศ. 2523 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีได้โอนจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( สปช.)
       วันที่ 1 ตุลาคม 2527 นางวิจิตรา  น้ำเพชร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรีแทนนางสุชปา ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการระดับ 8 ซึ่ง
เกษียณอายุราชการ
       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2534 นางเสมอพร  ใจประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 นายรวิ  ศุขกลิ่น ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จน
เกษียณอายุราชการ
       วันที่ 14 มกราคม  2553   นายอภิศักดิ์  พาณิชย์กุล ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนเกษียณอายุราชการ

       วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายอาคม เตียประเสริฐ ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนเกษียณอายุราชการ
        วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสุรวิทย์ เจียมจิตร  ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนเกษียณอายุราชการ
        วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายสุชิน ตุลาทอง 
ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จนถึงปัจจุบัน