ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปกติ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ หลักสูตรโครงการ Mini English Program ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมปีที่ 1 -  ชั้นประถมปีที่ 6